Böjti Hírlevél

evangélikus gyülekezet <hirlevel.szentendre@gmail.com> 2020. március 6. 18:44

2020. Böjt                           III. évfolyam 1. szám

Hírlevél
Szentendrei Evangélikus Egyházközség

Éberség
Jézus Krisztus mondja: "Vigyázzatok!" Mk 13,37
Jézusnál nincsenek elhibázott szavak. Az evangéliumban felsorakozó történeteire, Jézus lejegyzett szavaira maga Isten a garancia a Szentlélek által. Ezért lehet hitünk alapja mindaz, amit a Bibliában olvasunk. Ilyen hitelt érdemlő, és ezért megszívlelendő szava Jézusnak az Útmutató böjt 1. vasárnapján elénk jövő rövid igéje: "Vigyázzatok!"
Jézus visszajöveteléről beszél. Egy konkrét időpontról, ami bekövetkezik. Ez az idő előlünk el van rejtve. A vigyázzatok az eredeti újszövetségi iratokban a [grégoreó] görög ige jelentései között találjuk a "legyetek éberek", ami a latin vigília, virrasztás, az ünnep előestéjének készülését, a várakozás utolsó pillanatait hordozza magában.
Böjtben a letisztulás, a megtisztulás idején intenzívebben figyelünk Jézus halálára és feltámadására, mint máskor. Megszentelt hetek ezek.  Készülődünk megváltásunk ünnepére. Mi evangélikus leginkább Nagypéntekre, hiszen ott történt meg Jézus legnagyobb vállalása: helyettünk halt meg. Több a csend, mélyebbek a gondolataink, tudatosabb a keresztény életünk, visszafogottabbak vagyunk, mert Isten közelébe vágyunk. Ez nem az álmoskás, unalmasabb, eseménytelenebb ideje gyülekezetünknek, hanem épphogy az éberebb, Jézus eljövetelének mindenkori "vigíliája". Ezért tartunk minden vasárnap úrvacsorai istentiszteletet, szerda reggeli böjti csendes félórát, ezért éneklünk bűnbánati énekeket.
A legősibb, Márk írása szerinti evangélium következő fejezetében Jézust már az utolsó vacsorán látjuk. Halála előtti napjaiban, utolsó tanításként ezt hagyja ránk: "Vigyázzatok!" "Legyetek éberek!" Az idén fordítsunk több figyelmet hitbeli éberségünkre. Ebben segítsük családtagjainkat és a gyülekezetet!

Horváth-Hegyi Olivér
Közösségünk missziói elköteleződését erősítő, gyülekezetplántáló lelkész, Győri János Sámuel kezdte meg szolgálatát egyházközségünkben február 20-án Dr. Fabiny Tamás püspök úr kinevezésével. Feladata előkészíteni a Budakalász-Pomáz-Csobánka térség önállósodását.
Második lelkészünket arra kértük, mutatkozzon be nekünk.
Győri János Sámuel a nevem. 1950. augusztus 29-én születtem
Nagytarcsán, ahol édesapám volt a lelkész. Édesanyám a korán elhunyt id. Gáncs Aladár missziói lelkésznek volt az első gyermeke.
Szüleim, akik a háború alatt kötötték össze életüket sokáig vártak a gyermekáldásra. A negyvenes évek vége felé született is két leánykájuk.
 Nagyon imádkoztak ezért fiúgyermekért, mint annak idején Anna. Isten meghallgatta imádságukat. Így kaptam a Sámuel nevet. Keresztelési igém 1Sám 1, 28: "Teljes életére az Úrnak legyen szentelve."
Gyermekkorom idején megadatott nekem, hogy átitasson az evangéliumi igehirdetések, bizonyságtételek sora. Édesapám, aki 1938-ban Finnországban ösztöndíjas lelkész volt, levelet küldött Kapi Béla püspöknek ezzel az üzenettel: Püspök Úr! Átadtam a szívemet Jézus Krisztusnak. Írta ezt egy jól képzett, már szolgálatban álló lelkész. Innen élete végéig egy dolog vezérelte: minél többeket az Úrhoz vezetni. 17 éves koromig naponként hallgathattam igehirdetéseit. Plántált a faluban és a családjában! 13 évesen konfirmáltam, de még váratott magára a személyes szerződés megkötése az Úrral.
1965-ben megszerveztem az ország első keresztyén gitáros zenekarát a Hermons-t.
1967-ben egy kántori tanfolyamon lettem magam is az Úr Jézusé. Megtérésemet a 119. Zsoltár 9. verse katalizálta: "Mi módon őrizheti meg az ifjú az útját, ha nem a Te beszéded megtartása által."
Gimnáziumi érettségim előtt Mal 2, 7 igéje "Mert a pap ajkai őrzik a tudást, és tanítást várnak szájából, mivel a Seregek Urának követe ő." állított véglegesen a lelkészi pálya irányába.
25 éves koromban találtam meg hitvesemet Opauszki Mária személyében Kiskőrösön, akivel Isten kegyelméből harmonikus, boldog házasságban négy gyermekünknek és hamarosan 15 unokának örülhetünk és munkálkodhatunk azon, hogy egykor az Úrnál is együtt lehessünk.
Eddigi szolgálati helyek: Kiskőrös, Békéscsaba, Ősagárd, Pesterzsébet, Soroksár, Pestszentimre.
1988-ban szerveztem meg a Zákeus Média Centrumot.
Örömmel és alázattal kezdem a szolgálatomat Szentendrén, mert alkalmatlanságom ellenére hív és küld az Úr drága Kolléga, és Testvérek megtisztelő invitálása révén, hogy meglátszódjon, Ő munkálkodik! Nekünk meg legyen átélésünk Zsolt 126:1-2 "Mikor visszahozta az ÚR Sion foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadalommal. Így szóltak akkor a népek: Hatalmasan cselekedett ezekkel az ÚR!"

Győri János Sámuel*vdm
A képek a március elsejei ünnepi istentiszteleten készültek.
Ősi titkok, modern mesék

2020-ban egyházunk az úrvacsora évét hirdette meg, ezért ebben az évben gyülekezetünk mindhárom balatonszárszói hétvégéjén az úrvacsora kérdését járjuk körül. A 19. gyülekezeti hétvégénken Dr Béres Tamás; az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára, rektorhelyettes volt a vendégünk.
A balatonszárszói gyülekezeti hétvége szombati napján Béres Tamás lelkész, teológus, egyetemi tanár tartott előadást az úrvacsoráról és a tudatos kereszténységről, aki váratlan megközelítésekkel, fordulatokkal nyerte el és tartotta fenn a népes hallgatóság érdeklődését.
A sort az úrvacsora kapcsán érzett személyes hívószavak felírása és megbeszélése nyitotta, ezekből egyet-egyet kiragadva idézni nem lenne helyes, hiszen ott és akkor hozott létre közösséget a résztvevők között, Krisztus jelenlétének módja az úrvacsorában pedig egy hitbeli titok. Ez a módszer viszont e sorok olvasóját is arra biztathatja, hogy gondolkozzon el az úrvacsorához kötődő saját érzésein, ezeket formálja gondolatokká és ossza meg másokkal.
Érdekes kulturális összefüggések jelentek meg, amikor a szentség kapcsán egy-egy mesére asszociáltak a résztvevők. Például mennyi minden hozható párhuzamba a hitélettel a király és leánya meséjéből, ahol a lány az apja iránt érzett szeretetet az ételeket ízesítő só szeretetéhez hasonlítja, mire apja elüldözi a királyi háztól. Ám a valósággal - a sótlan ételek ízetlenségével - szembesülő uralkodó végül felismeri saját hibáját, és a lánya őszinte szeretetét.
Sokakat meglepő elem volt az is, amikor az előadó Jacques Derrida, a kortárs posztmodern filozófia nagyhatású, de sokat is vitatott alakjának egy gondolatát hozta példának a vendégszeretetről, ahol a vendéglátó a vendég, az idegen személye által önnön életének kérdéseivel szembesül.
Ha egyetlen jelzőt kellene leírnom az előadásról, akkor az az, hogy igényes volt. Márpedig az igényes előadás nemcsak az előadó "produkciója", hanem a hallgatóságtól is magas szintű befogadói teljesítményt igényel. Az igényesség pedig a hitéletben is jelen lévő követelmény: csak így tudjuk a személyes állapotunknak megfelelően komolyan, tudatos keresztényként elkezdeni a számvetést a helyzetünkkel.

F. I.
Lelkigyakorlaton a presbitérium
A Presbitérium a soron következett lelkigyakorlatát egy igazi evangélikus fellegvárban, a révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban tartotta 2020. január 10-12. között, teljes létszámban. Lelkész úr döntése alapján a tanítás, a lelki gyakorlat központi témája a keresztség volt. A témaválasztás átgondolt és indokolt volt a gyülekezetünk előtt álló legfontosabb aktuális feladat miatt. 2020-ban a Szentlélek segítségül hívásával fókuszba kerül ugyanis a Budakalász-Pomáz-Csobánka területén induló gyülekezetplántálás, új lelkek megszólításával a misszió.
 Jézus Krisztus missziói parancsa keresztelésre is hív. Evangélikus hitvallásunk szerint két szentségünk van: a keresztség és az úrvacsora. A szentség feltétele, hogy az Jézus által elrendelt, az üdvösség ígérete kapcsolódik hozzá és van jele, jelképe. (a víz, illetve az ostya és a bor)
 Luther szavaival az özönvíz, amely egy korosztályt pusztított el, semmi ahhoz a "tömeggyilkossághoz" képest, ami a nemzedékről nemzedékre folytatódó keresztelés. A keresztségben másodszor is megszületünk, újjászületünk. A keresztségben a bűnös óember megfullad, meghal és megszületik az újember, aki a bűntelen Jézus testvére és az örök élet örököse. A megkeresztelt ember biológiai haláláig még nem bűntelen, de egyre kevésbé bűnös, sebei hegednek, folyamatos a gyógyulás a halálig, és az azt követő feltámadásig, ami a teljes és végső gyógyulás.
Luther egy asztali beszélgetés során ezt mondta feleségének, Bora Katalinnak:
 "Ha abban hiszel, hogy meg vagy keresztelve, és hogy keresztény vagy, akkor abban is hinned kell, hogy szent vagy, mert a szent keresztségnek olyan ereje van, hogy átváltoztatja és eltörli a bűnt, nem mintha a bűnök ezentúl nem fordulnának elő, és ne volnának érzékelhetők, hanem hogy nem döntenek kárhozatba. Oly nagy a keresztség érvénye, ereje, hatalma, hogy minden kísértést megszüntet és elhárít."
 Felemelő és megható volt, amikor a Presbitérium tagjainak keresztségét homlokunkra vízzel írt kereszt jellel megerősítette Lelkész úr. A lelki gyakorlat alkalmat adott a Presbitérium tagjai közötti kohézió erősítésére is. Egy kártyajáték segítségével nagyon őszintén és nyíltan beszélt mindenki arról, hogy hol tart most presbiteri szolgálatában és milyen presbiter szeretne lenni a jövőben. Lelki gyakorlatunk vasárnap úrvacsorai istentisztelettel zárult.
 Lelki gyakorlatunk üzenete gyülekezetünk tagjai felé az, hogy örüljetek keresztségben való újjászületéseteknek, de ezt ne zsákmánynak tekintsétek, miként Jézus sem tekintette zsákmánynak Isten mivoltát, hanem alázatos missziói szolgálatnak és feladatnak. Pál apostol szavaival: "Ezért tehát ti is azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek az Istennek a Krisztus Jézusban." (Rm.6,11.)

 dr. Opóczky László
   másodfelügyelő 
Gyülekezetünk presbiterei minden hónap első csütörtökén összeülnek, hogy megbeszéljék a gyülekezetünket érintő legfontosabb feladatokat és döntést hozzanak róluk.
A 2020. januárjában lelkigyakorlaton voltunk, a februári ülésről Pálfi Zoltán felügyelő készített összefoglalót.
A februári presbiteri ülésünkön a lelkészi köszöntés, áhítat és közös ének után Sántáné Koch Erika, az óvoda gazdasági vezetője volt a vendégünk, aki röviden beszámolt az óvoda anyagi helyzetéről. A presbitérium már januárban kifejezte szándékát, hogy óvodánk vezetőjének vezetői pótlékát a törvényi minimumról meg szeretné emelni egy méltányosabb összegre. Ehhez a döntéshez szükséges számokat a februári ülésünkön kaptuk meg az óvoda gazdasági vezetőjétől. A presbitérium egyhangúlag megszavazta a vezetői pótlék emelését.
A következő napirendi pontban Pintér Attila, a számvevőszék elnöke tartotta beszámolóját a 2019-es gazdasági évről. A jelentést a presbitérium elfogadta, ahogy elfogadta a lelkészi illetmény 2020-as évi rendezését is. Ugyanakkor szándékát fejezte ki, hogy a számvevőszék jelentésében szerepelő javaslat szerint egy tartalék alapot hoz létre, ami a gyülekezetünk anyagi működését tenné biztonságosabbá.
A presbiteri ülésünk harmadik vendége Győri János Sámuel volt. Őt azóta dr Fabiny Tamás püspök úr áldással már útjára is indított szentendrei szolgálatára a március elseji ünnepi istentiszteletünkön. Lelkész úr ezen a presbiteri ülésen mutatkozott be nekünk hivatalosan is. A presbitérium a találkozó után egyhangú igennel fejezte ki támogatását lelkész úr gyülekezetünkben végzendő új, gyülekezetplántáló munkájában. Kérjük a gyülekezetet is, hogy fogadják őt szeretettel, munkáját pedig buzgó imádsággal támogassák."


Egyensúlyi alap képzése a kiszámítható és biztonságos működés érdekében 
Gyülekezetünk önfenntartó - a Testvérek egy ideje minden vasárnap hallják tőlünk ezt a mondatot.
Gyülekezetünk Presbitériuma áttekintette a gyülekezet anyagi működését lehetővé tevő bevételeket, és féltő szeretettel fontosnak tartja az alábbiakat a gyülekezet elé tárni.
A perselypénz és az egyházfenntartói járulék alapozza meg gyülekezetünk működését. Jelenleg ez a két bevételi forrás a működésünknek kb. 60%-át fedezi. Az elmúlt években a költségek emelkedését nem követte a bevételek növekedése, emellett az adományok, befizetések időben sokszor egyszerre érkeztek, például Karácsony és Húsvét körül, míg nyári és őszi hónapokban az állandó havi kiadások, mint például a rezsi kifizetése is nehézségeket okozott.
Gyülekeztünk költségvetésében az idei évtől létrehozunk egy olyan pénzügyi alapot "egyensúlyi alap" néven, amely az ilyen nehezebb időszakokra nyújthatna segítséget. Célunk, hogy az egyensúlyi alap összege 1.500.000,- (másfélmillió) forint legyen.
Ez az alap fedezeteként szolgálna váratlan kiadások esetén, vagy olyan helyzetben, amikor a gyülekezet havi kiadásai magasabbak, mint a bevételei. Ezt az alapot fel kell töltenünk a Testvérek segítségével, az egyensúlyi alap javára befizetett céladományaikkal. Március folyamán tájékoztatjuk a gyülekezetet az egyensúlyi alapról és áprilisban szervezzük meg a gyűjtést. Az egyszeri adományt templompadjainkon elhelyezett borítékban, vagy a lelkészi hivatalban befizetéssel, átutalással, sárga csekken történő befizetéssel lehet a gyülekezethez eljuttatni. Minden esetben kérjük feltüntetni: "egyensúlyi alap".

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy lehetőségeikhez mérten támogassák gyülekezetünket ebben a feladatban. Kérjük hogy gyülekezetünk felelős tagjaként biztassuk egymást is a közös teherviselésre!
"Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak!"


Gyülekezetünk presbitereit bemutató sorozatunkban ezúttal
dr. Opóczky Lászlóval folytatjuk a sort.
A vallási hovatartozást tekintve vegyes családból származom. Apai ágon 300 éve a Felvidékről Gyónra (ma Dabas része) telepített evangélikus tótok, anyai ágon kecskeméti római katolikusok az őseim. Hitéletem formálásában a családon kívül kiemelkedő szerepe volt Kiss János kecskeméti lelkész úrnak, illetve - hogy az ökumené teljesebb legyen - egy református sorkatona társamnak, későbbi egyetemi évfolyamtársamnak. A sorkatonák szolgálatuk utolsó 150 napjában visszafelé centiméter szalagot vágtak, Gábor barátom ehelyett a 150 zsoltárt olvasta, amit önképzőkör-szerűen naponta meg is beszéltünk.
Foglalkozásom szorosan Szentendréhez köt. Büntető ügyszakos bíró vagyok, 2019 nyarától a helyi bíróság elnöke. Feleségemmel, Annával 2007-ben költöztünk Budapestről Szentendrére, azóta a gyülekezet a második otthonom. Tagja vagyok a Bibliakörnek, a Férfikörnek, 10 éve a Presbitériumnak, második ciklusban másodfelügyelői szolgálatot látok el.
A gyülekezetünk előtt álló legfontosabb új feladat a Budakalászt, Pomázt és Csobánkát érintő gyülekezetplántálás. Folyamatos feladat a városunkban nagy elismertséget kivívott óvodánk fenntartójaként a szükséges döntések meghozatala, a kapcsolat további mélyítése. Ugyancsak fontos feladat, hogy az egyes csoportok, a gyülekezet tagjai a hitben erősödjenek, ha segítségre szorulnak, azt megkapják. Minden presbiter a maga tehetsége szerint ezen célok megvalósításán fáradozik.
Kedvenc igém a 118. zsoltár 19. verse: "Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, bemegyek és hálát adok az Úrnak!"
Ez az ige a bírói hivatásomra, az igazság tényeinek feltárására és az abból következő igazságos döntésre is emlékeztet. Az ige valódi lényege azonban az, hogy az igazság kapuja Jézus, csak rajta keresztül juthatunk az Úr elé az örök életre. Jézus mindig igazságosan ítél, mert nem a maga akaratát keresi, hanem azét, aki elküldte.

dr. Opóczky László
"Evangyélus kismadár.." - hírek az óvodából
Február 19-én óvodánkban tartottuk a SZÓNÉK - azaz a Szentendrei Óvónők Néphagyomány Éltető Közössége - éves továbbképzési programjának februári alkalmát. Közel két tucat óvónő látogatott el intézményünkbe a város óvodáiból. A délelőtt folyamán tanultunk bakonyi és zalai népdalokat Soós Réka népdalénekestől, kézműveskedtünk Horváth Adriennel.
Erre a napra bemutató játékkal is készültünk. Bartha Adrienn vezetésévek a Bárányka csoportos gyerekekkel tavaszköszöntő, "madaras" játékokat játszottunk. Így került be a játékfűzésbe Joób Árpád által a Hajdúságban gyűjtött gyermekjátéka, amely így kezdődik: Evangyélus kismadár…..
Oly nagy sikere volt, hogy a végén meg is tanítottuk az óvónéniknek ezt a különleges gyermekjátékot. Itt is köszönjük a szülők és minden munkatárs segítségét, hogy a képzésnek helyet adhattunk.

Csesznák Éva óvodavezető
Szülők, nevelők jótékonysági farsangi bálja
Az óvodai munkatársi közösség által 2. alkalommal megrendezett szülői bál az 1920-30-as éveket idézte: póker asztal és legális koktélbár várta a charleston ruhába öltözött hölgyeket, valamint a szivarokkal és zsebórákkal érkező urakat. A helyszínt a Szentendrei Református Gimnázium biztosította. Az aulában a Lombos Music Band zenekar csalogatta ki a táncparkettre a több, mint 90 főt. A koktélbár slágere stílusosan "A nagy Gatsby" volt. A Szülők- Óvodapedagógusok Színtársulat fellépése már-már kihagyhatatlan műsorszáma a bálnak. Kóka Rozália: A három selyp lány történetét elevenítették meg szülők-nevelők közösen.
A táncban kifáradt hölgyeket és urakat az előtérben berendezett enteriőrben várta a fotó-sarok, valamint a tombola, a kvíz és az 1920-as évekből szemezgető újság.
Minden jelen lévő, támogató résztvevőnek, illetve az előkészületekben segítőknek ezúton is szeretnénk megköszönni a színvonalas, kiemelkedően jó hangulatú 2020. február 8-át! Köszönjük még Földi János Igazgató Úrnak, hogy a bálnak helyet adott, Petró Tamásnak és Várhelyi Dórának a remek koktélbárért, a Honett Kft-nek az ízletes falatokat, Csesznák Évának a színtársulat rendezését, Sántáné Koch Erikának és Dalmadiné Kiss Ildikónak a bál arculatának kivitelezését, Balázs Józsefnek a csodás fotókat és videót, Erdélyi Gábornak az italmérést, Pálfi Zoltánnak a műsorvezetést.

Farkas Vera
Új Családi Kör
Az Új Családi Kör múlt novemberben indult, azóta minden hónap harmadik vasárnapjának délutánján gyűlik össze az immáron tíz család óvodánk épületében. Szentendréről és környékéről, de még Budapestről és Dunakesziről is érkezünk, s a felekezeti hovatartozásunk, Istennel járásunk is nagyon változatos. Míg gyermekeink az óvoda egyik csoportszobájában örömmel játszanak Enikővel, Kírával és Máriával, és egyre inkább összebarátkoznak egymással, mi az emeleten alkotunk beszélgető kört. Az alkalom során imádkozunk, éneklünk, majd megosztjuk  gondolatainkat,  történeteinket, tapasztalatainkat az aznapi témával kapcsolatban, és engedjük, hogy a bibliai igazságok útba igazítsanak, bátorítsanak bennünket. Hónapról hónapra izgatottan várjuk a találkozást, ahol közösségben lehetünk egymással és az Úrral, és  ahol őszinte, nagyon mély, és rendkívül sokszínű megosztásokkal gazdagodunk. 

Dienes Petra
Bibliakör: egy új, mindenki számára nyitott kör
Tavaly novemberben indult a Bibliakör, amely rendhagyó abban a tekintetben, hogy mindenki csatlakozhat hozzá, akár egy-egy alkalomra is. Gyertek bátran, ha szívesen töltenétek az estét teológusok vagy lelkészek társagában, Jézus példázatait hallgatva és elemezve, a gyülekezetünk tagjaival közösen gondolkozva, beszélgetve. Minden második szerdán 19.30-kor találkozunk a gyülekezeti teremben, és szeretettel várunk mindenkit, aki akár csak egy alkalomra is el szeretne jönni. Van már egy lelkes 10-12 fős rendszeresen járó tagság is, és mindig vannak újak és bekapcsolódók.
Piroska nénit kérdeztük arról, hogy számára mit jelent a Bibliakör: "Reformátusnak születtem, de már 45. éve evangélikus vagyok, a férjem Ernő bácsi révén, aki evangélikus családba született, és teológiát tanult, lelkésznek készült, és nagyon mélyen és összefüggéseiben értette a Bibliát. Mi minden este együtt olvastuk az igét, szombatonként előre elolvastuk a kijelölt szakaszt, megbeszéltük, és vasárnaponként is minden prédikáció után végigbeszéltük a hallottakat. Nekem a Bibliakör valami hasonlót jelent, ahol van kivel beszélgetni az igéről. Minden alkalommal megbeszélünk egy igeszakaszt, ami engem szinte két hétig foglalkoztat és éltet. És nagy szeretettel fogadtak itt engem, úgy érzem, és én is nagy örömmel jövök ebbe a közösségbe. Én nem bánnám, ha hetente lenne ;)!"

Szeretettel várunk benneteket a következő alkalmainkon (a helyszín a gyülekezeti terem):

Március 4. szerda 19.30. Novotny Dániel, evangélikus lelkész
Március 18. szerda 19.30. Novotny Dániel, evangélikus lelkész
Április 1. szerda 19.30. Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetője
Április 15.  szerda 19.30 Kodácsy-Simon Eszter, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetője
Április 29. szerda 19.30 Horváth-Hegyi Olivér, gyülekezetünk lelkésze
Május 6. szerda 19.30 Csepregi András, evangélikus lelkész
Május 20. szerda 19.30 Csepregi András, evangélikus lelkész

 
Nyári táborok

Kedves Ifisek!

Az idei nyáron egy közös kenutúrára hívunk Titeket július végén!
Rajkától Győrig tervezünk kenuzni a Mosoni-Dunán.
Ez egy dús növényzettel borított gyönyörű szakasz, melynek partja rengeteg védett madárnak ad otthont - jégmadarak, kócsagok, gémek. Közöttük tervezünk hajózni Győrig!
Útközben négy éjszakát a vízparton kempingekben alszunk, ahol esténként lesz lehetőségünk közösen főzni, beszélgetni, játszani. Reggel aztán tábort bontunk és indulunk tovább.
Napközben a megfelelő számú fürdőzés beiktatására mindenképp szakítunk időt!
Végül az ötödik nap végén az evezős versenypályán keresztül érkezünk meg Győrbe.
Ha kedvet éreztek magatokban egy közös vándorláshoz a természetben, jó társaságban, akkor mindenképp gyertek el!
A túra időpontja: július 22-26.
Jelentkezni Asztalos Csabánál lehet levélben vagy személyesen (asztalos.csaba@gmail.com).
Az ifis korosztály minden jelentkezőjét szeretettel várjuk!
Ha eljöttök a vidám hangulat garantált :)
 
Egyházunkban kétévenként kerül megrendezésre a mintegy 2500-3000 fiatalt egybegyűjtő Szélrózsa Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozó, idén július 15-től 19-ig, szerdától vasárnapig, Gyulán. A Szélrózsával kapcsolatos információkat itt lehet elérni: https://szelrozsatalalkozo.hu/
A találkozóra elsősorban a konfirmandus, ifis, egyetemista korosztályt várjuk, akiket Horváth-Hegyi Olivér lelkész kísér és felügyel. Az utazást vonattal oldjuk meg, kollégiumi szállásunk a helyszínhez közel lesz, étkezésről gondoskodunk.
Az ötnapos találkozó várható költsége:
utazás, szállás (kollégium), étkezés (napi három) kb. 26.000,-
belépő (hetijegy) 14 éves korig 6.000,- , 14-18 éves korig 9.000,-
Anyagi okok miatt senki se maradjon távol! Kérjük, bizalommal forduljanak lelkész úrhoz.
Jelentkezési határidő (a foglalások miatt): 2020. március 15., vasárnap.
Jelentkezni Szilágyi Andrea lelkészi asszisztens e-mail címén lehet (szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com).

LAPPEENRANTAI IFIS NAPOK
Finnországi, lappeenrantai testvérgyülekezetünk szeretettel várja azokat az ifis korú gyülekezeti tagokat (14-18 év), akik szívesen töltenek el néhány napot Finnország keleti részében, a gyönyörű lappeenrantai vidéken, hasonló korú fiatalok otthonában. A két gyülekezet közötti kapcsolat erősítése fiataljaink barátkozásával kezdődhet. A látogatásra 2020. augusztus 21-24. között kerül sor, a várható költségek az oda-vissza repülőjegy (02.28-án kb. 20.000.- Ft) és zsebpénz. Maximum létszám 12 fő, a fiatalok csoportját Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr vezeti.
Jelentkezési határidő (a repülőjegyfoglalás miatt): 2020. március 15., vasárnap.
Jelentkezni Horváth-Hegyi Olivér lelkész úr e-mail címén lehet (oliver.horvath.hegyi@gmail.com).

Skanzen tábor
Tizenkettedik alkalommal kerül megrendezésre a gyülekezeti bibliai kézműves napközis tábor a Skanzenben (Szabadtéri Néprajzi Múzeum). Gyülekezeti táborunkba szeretettel várjuk az óvodás, alsó és felső tagozatos, valamint gimnazista korosztályt. Témánk az "Úrvacsora éve - 2020" témájához illeszkedve a kenyér lesz. A táborban lehetőség nyílik egy-egy bibliai történet korosztályi feldolgozása után a hagyományéltetés eszközeivel közelebb vinni a gyerekekhez a kenyér gazdag jelentését. Emellett sok játékkal, közös énekléssel, a Skanzen kincseinek felfedezésével tesszük színessé a gyerekek hetét.
A tábor szervezője: Horváth-Hegyi Olivér lelkész.
A tábor ideje: 2020. június 22-26. (hétfőtől péntekig).
A tábor költsége: 9.000.-Ft/fő/5 nap.
A jelentkezés és a befizetés határideje: 2020. május 17., vasárnap.
Jelentkezni Szilágyi Andrea lelkészi asszisztens e-mail címén lehet (szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com).
Az elmúlt három hónap kiemelt eseményei:

 december
      8.  ádventi kézműveskedés a gyülekezeti teremben
      8.  ökumenikus ádventi hangverseny (Ref. Gimn.)
    18.  óvodásaink karácsonya a templomban
    18.   munkatársi karácsony a gyülekezeti teremben
    22.  evangélikus gyertyagyújtás a Fő téren
 
január
10-12.   presbiteri lelkigyakorlat Révfülöpön
     19.   ökumenikus imahét nyitó istentisztelete templomunkban
      
február
01.31-02.02.  balatonszárszói gyülekezeti hétvége
       8.   jótékonysági farsangi bál az óvoda javára
       9.   bakancsos istentisztelet, gyülekezeti kirándulás a Nádas-tói-rétre
 
Programok böjttől pünkösdig

március
   6-8.    egyházmegyei konfirmandus hétvége  Piliscsabán
     20.   orgonazenés áhítat
     22.   éves rendes közgyűlés
27-28.   felnőtt konfirmandusok lelkigyakorlata
 
április
     4.   Tesz-Vesz nap az óvodában
     4.    hittanverseny gyülekezeti fordulója, hittanos Virágvasárnap
    18.   hittanverseny egyházmegyei fordulója
    25.   gyülekezeti nagytakarítás
 
május
  8-10.   konfirmandusok lelkigyakorlata
     17.   bakancsos istentisztelet, gyülekezeti kirándulás 
22-24.   balatonszárszói gyülekezeti hétvége   
 
Gyülekezetünk életéről bővebben honlapunkon olvashatnak: szentendre.lutheran.hu.
Elérhetőségeink

Szentendrei Evangélikus Egyházközség
2000 Szentendre Luther tér 1.
Tel.: +36 26 303-459

Horváth-Hegyi Olivér, lelkész
E-mail:
oliver.horvath.hegyi@gmail.com
Tel.: +36 20 824-2789

Pálfi Zoltán, felügyelő
E-mail:
zoltan.palfi@avocadofood.hu
Tel.: +36 20 229-0007

Szilágyi Andrea,lelkészi asszisztens
E-mail:
szilagyi.andrea.szentendre@gmail.com
Tel.: +36 20 520-0909

Szerkesztőség :
Felelős kiadó : Pálfi Zoltán
Szerkesztő: Darabos Eszter

hirlevel.szentendre@gmail.com
A Szentendrei Evangélikus
Egyházközség bankszámlaszáma:
OTP 11742087-20000545

A Rosa Lutheri Alapítvány adószáma: 18688849-1-13
 bankszámlaszáma: OTP 11742087-20072643Köszönet mondunk mindazoknak,akik 2019-ben egyházfenntartói
 járulékkal is segítették gyülekezetünk működésé
Evangélikus kiadványok és műsorok


Evangélikus Élet
www.evangelikuselet.huEvangélikus Portál - az MEE hivatalos hírportálja

www.evangelikus.hu


Magyar Rádió

Erős vár a mi Istenünk!
Evangélikus Félóra - az MEE kétheti rádióműsora
MR1 Kossuth Rádió
Minden második hétfőn 13.30-tól
Evangélikus istentisztelet-közvetítés - évente
kilenc alkalommal
Napi ima - négynaponta evangélikus püspök
imája


Duna Televízió
Evangélikus magazin - havonta
egy alkalommal
Evangélikus ifjúsági műsor
évente tizenhárom alkalommal
Evangélikus istentisztelet -
közvetítés - évente három -hat
alkalommal
Hajnali gondolatok - hetente egy
alkalommal
Mai hitvalások - évente hat
evangélikus hitvallás
Copyright © 2018. Szentendrei Evangélikus Egyházközség, Minden jog fenntartva.