Szentháromság ünnepe utáni 1. vasárnap
Szentendre, 2022. június 19.
Rm 10,12-17  
EÉK 65, 296, 318,1-4,312,1-3, 12

Horváth-Hegyi Olivér

Még mindig a hit

Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Egy kedves, jó gondolkodású, keresztény értékorientált, hatvanas éveiben járó barátom a minap azt mondta, hogy számára az a csoda, nem emberé, a lelkészé, hanem a Szentléleké, amikor templomunkban rendszeresen új családokat lát, az ovink nagyszülők napjára több, mint 70 nagyszülő eljön és látja a nemzedékeket összefogó gyülekezetépítést.

Kinek kell ma Isten? Miért csoda, ha egy gyülekezetben több a keresztelő, mint a temetés, több a konfirmandus, mint a 13 évvel azelőtt megkeresztelt, több az istentiszteletre járó ember, mint az ülőhely, több a gyülekezet bevétele, mint az összkiadása? Kinek és miért kell Isten?

Igénkben Pál apostol világos logikával vezeti le Isten működését. Visszafelé fejti le a gondolatsort, amelynek konklúziója ez: "A hit tehát hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által." Ez az aranymondás holnap kezdődő skanzentáborunk vezérigéje. Hosszasan beszélgettünk a főszervezőkkel, kell-e ilyen komoly témát választani óvodásainknak, iskolásainknak. Hitről beszélni a kisbodaki pajta közepén túl nagy falalt a gyerekeknek. Aztán nyers gondolatainkon finomítottunk és az öt érzékszervünkhöz öt bibliai történetet illesztettünk, ahol az Istenbe vetett hit kulcsszerepet kap. Sokféle gondolatunk szénakazlából végül két szálat húztunk ki: a hallást és Jézust. E kettő mindközül kiemelkedik. Táborunk szándéka, rendeltetése, iránya e kettő. Mert ezeknek a kicsinyeknek hallaniuk kell Jézusról, hogy higgyenek benne. Azonban a hit ennél összetettebb.

Sokan úgy tudják, nekik nem kell Isten. Aki nem tudja kiről és miről beszél úgy érzi, nem kell neki Isten. Aki viszont már találkozott Istennel, egy életen át aligha mond le róla.
A héten ünnepeljük evangélikus egyházunk legalapvetőbb hitvallási irata, a lutheri teológia alapján született, Melanchton Fülöp által megírt, Ágostai hitvallás évfordulóját (1530. június 25-én olvasták fel.). Annak védőiratának, az Apológiának a IV. cikke szól a megigazulásról. Ebben olvassuk: "A hit olyan istentisztelet, amely elfogadja Istentől a felajánlott jótéteményeket." A hit nem tudás, nem érzelem, vagy valamiféle érzés. A hit Isten iránti nagy-nagy tiszteletünk, amely egyben teljes elfogadása mindannak, ami Ő, és amit értünk tett, vagy tesz.
Tovább olvasva az idézetet, a reformációi gondolat tartogat még nekünk valamit: "Isten azt akarja, hogy hittel tiszteljék, hogy tőle fogadjuk el mindazt, amit megígér és felajánl. A hit ráhagyatkozik az ígéretre, ... az ígéret pedig csak hittel fogadható el." Az ígéret az örökélet. Üdvösséget kapni nem életünk célja, hanem életünk értelme.

Tegnapi keresztelési felkészítőn beszélgettünk a modern gondolkodásról, amely előszeretettel hangsúlyozza, hogy az egészen kicsiny, ártatlan kisbabák milyen közel vannak Istenhez. Az eredendő bűn, az "anyám vétekben fogant engem" (Zsolt 51,7b) gondolata idejétmúlt teológia – mondják. Pál apostol azt írja, hogy a hit hallásból van, ezzel egyszerre irányítja figyelmünket az értelemre és a bizalomra. Hallanom kell az evangéliumi lelkülettel továbbított bibliai történeteket, valakit, egy erre elhívott személy, aki, mint az etióp kincstárnoknak Fülöp, nekem is elmagyarázza mit mond Isten igéje, hogy helyesen értsem.

Az Útmutató heti igéjében Jézus azt mondja tanítványainak: "Aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket elutasít, engem utasít el." (Lk 10,16) Ez a földi élet adatik arra, hogy Isten embereinek szavát meghalljuk.
Mint azt már idéztük, a hit istentisztelet. Van olyan teológus, aki az istentiszteletet a szeretet ünnepének, mások találkozóhelynek, megint mások a vasárnapi nyugalom helyének nevezik. Tekintsünk most az istentiszteletre úgy, mint a hit ünnepére. Megünnepeljük azt, hogy hiszünk Jézusban, mégpedig úgy, hogy ezt gyülekezetként Krisztussal tesszük az általa vezetett istentiszteleten. Kell egy hely, amely csak erre van fenntartva, aminek egyetlen funkciója, hogy falai, oltára, orgonája, ülőhelyei, levegője időt és teret adjon a hitet ébresztő és hitet növelő Szentlélek Úristennek.
Mindez Jézus Krisztus személyén keresztül érkezik el hozzánk. Jézusra van szükségünk, hogy higgyünk Isten ígéretében, hogy egy igazán boldog és teljes élet után üdvösségünk legyen.
Ámen.

.