Szentháromság ünnepe, gyermeknap
Szentendre, 2021. május 30.
5Móz 6,12-17

Horváth-Hegyi Olivér

Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban!

Mi a neved? Hogy szólíthatlak? Szeretnék bemutatkozni. Ha megengeded, úgy emlékszem, még nem találkoztunk; XY vagyok. Az ismerkedés első perceinek tartozéka elmondani és megtudni a neveket.
A névadás az emberrel egyidős. A Bibliai is néven nevezi az első emberpárt és Ádámmal, Évával azonosít két személyt. Mi a neved?
A névadás a szülők szép feladata. A gyermeket váró Édesanya és Édesapa hol több, hol kevesebb időt tölt el utónévkönyv lapozgatásával. Valószínű te is tőlük kaptad a neved Samu, Szandra, Anikó, Anikó, Adri…. Nevünk születésünktől halálunkig elkísér minket, sőt, a sírkő, néhány irat, az emlegetés még sokáig őrizheti nevünket: Tamás, Nelli, József, Éva…..

Nevünk önazonosságot is jelent. A nevem engem jelent. A nevem mögött én vagyok. Kisgyermek korunktól kezdve, amikor kimondják a nevünket, felkapjuk a fejünket. Tudom, hogy rólam van szó. Ha keresztnevemen szólítanak, jól esik, mert valaki mondandója, utalása személyessé válik. Milyen jó érzés, ha első találkozáskor valaki megjegyzi a nevünket! Nem névmás vagyok, hanem Olivér, Janka, Jakab, Teo, Nórika….
Nincs név nélküli ember. Mindenkinek van neve. Sőt, a teremtés története szerint minden élőlénynek nevet adott az első ember: "Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek." (1Móz 2,19-20)
Isten is élőlény, ám a Biblia nem ír arról, hogy az ember hogyan adta neki a nevét.

Az un. ünneptelen félév előtt, amely karácsonyig fog tartani, itt, az utolsó, harmadik nagy ünnepkörünk, a pünkösdi ünnepkör végén, Szentháromság ünnepén Isten neve válik hangsúlyossá.
Isten kijelentett titkaihoz tartozik a neve. Isten neve is önazonosságra utal. Szentháromság ünnepén az Atya, Fiú, Szentlélek, ahogyan az óegyházi kollekta imádságban elhangzott, aki a szent, egységes és oszthatatlan háromság, feltárja előttünk önmagát. Isten fontosnak tartotta, hogy kinyilatkoztassa, ki ő és hogyan szólíthatjuk, hiszen személyként így, névvel, esetében, neveivel válhat személyessé. Isten neve mögött is az áll, akire neve utal.
A Biblia keresője szerint Isten én vagyok bemutatkozása 198 alkalommal fordul elő a Szentírásban. Ez meglehetősen sok. Én vagyok. Hányszor kellett elmondani ezt az ő népének, hogy ne felejtse el, ki az ő Istene, ahogy azt a felolvasott ige első versében olvastam: "Ne feledkezz meg az Úrról…." (12.v.). Én vagyok a te Istened, Én vagyok a Mindenható, Én vagyok atyádnak Istene, Isten én vagyok, nincsen hozzám hasonló – és sorolhatnánk.

Isten választott népének történetében kiemelkedik a hóreb-hegyi jelenet, amikor a Tízparancsolatot, illetve a Nagy parancslatot kapják meg Mózes közvetítésével: Sömá Jiszráél Adonáj Elohénú, Adonáj Echád: "Halld meg Izrael: Az Úr a mi Istenünk, egyedül az Úr! Ezért szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből." (5Móz 6,4-5)
Isten kilétével tisztában kell lenned. Ahhoz, hogy biztosan tudd, kiben hiszel és ez mit jelent az életedre nézve, ismerned kell azt a nevet, amelynél nincs nagyobb név a földkerekén.

Ez a név, Isten neve olyan hatalmas, hogy a Biblia az esküvel, a legerősebb emberi kimondott szóval kapcsolatban ezt a nevet adja meg. "Az ő nevére esküdj!" És még menjünk tovább. A mai ige azt is kéri tőlünk, hogy ne kövessünk más névvel ellátott isteneket, ne kísértsük őt, ne tegyük próbára Istent, és tartsuk meg amit parancsol.

Minden lelkésznek van valami heppje. Az én egyik érzékeny témám Isten neve. Van olyan konfirmandusom, akit három éve kitartóan tanítok arra, hogy Isten nevét ne használja töltelékszóként, ne vegye szájára Isten nevét hiába, ne emlegesse csak úgy; és nem röstellem a nálam idősebb embereket emlékeztetni ugyanerre. Az Úristen!, Jesszom!, Jézusom! Jézus, Mária!, Istenkém, Atya-gatya és ehhez hasonló játékos felkiáltások nem lehetnek a csodálkozás, a meglepettség, a borzongás, kifejezőeszközei, hacsak nem egyszavas imádságként hangoznak el.
Ha kimondom: Isten, annak súlya van. A testvérek közül sokan tudják, hogy a zsidóság annyira szentnek tartja Istent, hogy nevét nem ejti ki. A héber nyelvben jöhúah-nak lehetne olvasni Isten nevét (amit jahvénak szoktunk mondani), de amikor egy zsidó ember olvasás közben elérkezik ehhez a szóhoz, adonájnak olvassa. Lehet tőlük tanulnunk!

Ki neked az Atya? A Mennyei Atya? A Mindenható Atya? A Teremtő? Ki számodra Jézus? A Krisztus? A Fiú? Isten egyszülöttje? A Megváltó? Mit jelent neked a Szentlélek? Újjászületett ember vagy? Aki a Lélektől születtél? Kik ők, akikről Pál apostol a rómaiakhoz írott levelében ezt mondja bizonyságul: "tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké." (Rm 11,26)? És hogyan mutatkoztak be neked?
Isten, amikor - Ézsaiás próféta írása szerint - tenyerébe vési nevünket (Ézs 49,16), nemcsak megjegyzi azt, nemcsak emlékszik ránk, hanem magáénak tud, onnantól hozzá tartozunk. Még konkrétabban ez mondja neked: "Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy." (Ézs 43,1)

Isten részéről a nevünk teljesen rendben van. Helyén van. Mindhármuk szívében. Az az érzésünk, hogy szeretetük miatt mi vagyunk gondolatuk középpontja. Így külön-külön, mint Zsuzsa, Piroska, Flóra, és így együtt is, mint gyülekezet. A kérdés, hogy ők hárman, hogy vannak a mi szívünkben? Mennyire vannak gondolatunk középpontjában? Jézus, akit talán a legjobban értünk, mekkora részt kap az életedben?
A Filippi 2,10-ben ezt olvassuk: "Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére."

Szentháromság ünnepén ezzel az énekkel kezdtük az istentiszteletünket: "Téged, Úristen, / mi keresztények, / Dicsérünk és Áldunk, / És Atya, Fiú, Szentléleknek vallunk." (EÉK 41,1)
Az Apostoli Hitvallásban minden vasárnap megvalljuk, kiben hiszünk és kik ők, akikben hiszünk. Tanuld meg Isten nevét tisztelni! Tanuld meg Isten nevét jól használni! Tanuld meg az Atya, Fiú és Szentlélek személyének titkát, mert mindhármójukra szükséged van.
Ámen.

.