Újév napja
Szentendre, 2020. január 1.
1Kor 16,13-14
EÉK 178, 179, 305, 12

Horváth-Hegyi Olivér

Útravaló

Ünneplő Gyülekezet, Testvéreim az Úrban!

Egy új esztendő kezdetén egymásnak csupa jót szoktunk kívánni. Legtöbbször a boldogságot és a békességet fűzzük bele jókívánságunkba. Megfigyelhető, hogy ez is változik. Például korosztályonként. Az idősebb generáció az egészséget is beleszövi abba a rövid, de kedves mondatba, a világiasan gondolkodók a sok pénzt, kegyes emberek a kegyelem szavát sem röstellik kimondani, valaki pedig a mozaikazóval letudja és csak BÚÉK-ot mond.
Minket, akiket január első napjának reggelén a templomba hozott a lábunk, a szívünk, ezeknél tartalmasabban bocsát utunkra 2020-ra Isten igéje.
Tarsolyunkban, amit minden nap érdemes magunkkal vinnünk négy intelemmel és egy buzdítással indulhatunk a naptári év kezdetén.

Legyetek éberek, álljatok helyt a hitben, viselkedjetek bátran, teljetek meg erővel és övezzétek fel magatokat szeretettel - olvassuk az apostoli levélben.
Pál apostol izgul az övéiért. Közel vannak hozzá a korinthusiak, ezért sem szeretné, ha jövőjük kétséges lenne. Az apostol előre tekint, és prófétai bölcsességgel látja, mire van igazán szüksége a gyülekezetnek. Olyanokat sorol fel, amelyek nélkül is lehet élni, lehet boldognak lenni, de a megpróbáltatások idején bizony ezek a szavak, jótanácsok felértékelődnek.

Mi nem látunk előre. Közöttünk senki sem próféta. (De milyen jó lenne, ha lenne valaki!) Nem tudjuk, milyen politikai évnek vagyunk a kapujában, mi minden történik a bioszféránkkal, szervezetünk hogyan reagál majd betegségre, változásokra, kezelésekre, nem tudjuk, családunk történetének lapjaira mi kerül, egyáltalán megéljük-e a 2021-et. Ez a tudás nem adatik meg nekünk. Jobb is ez a tudatlanság. Isten nem akarja, hogy lássuk előre akár csak egy napunkat is. Ezért igéjével inkább felkészít minket a legszükségesebbekre.

Az önmagunkkal folytatott harcra vértez fel az apostoli szó, nehogy a Krisztust követők elbizakodjanak és azt gondolják magukról, életük harcoktól és megpróbáltatásoktól, kísértésektől és támadásoktól mentes lesz, csak azért, mert hívőkké lettek és a mennek országába készülnek örök szállást venni. Négy intelem. Vegyük sorra!

Az első a legyetek éberek. Elővigyázatosság. Az éberség nem nélkülözi a fáradtságot, de nélkülözi a szendergést és az elalvást. Vigyázzatok - írja Pál. Ne csukott szemmel járjatok a világban! Vegyétek észre, amikor a sátán közeledik és tudjátok megkülönböztetni a jót a rossztól! Olvassatok a sorok között! Ne engedjétek gyermekeiteket idegen hatások befolyása alá! Legyetek éberek! Ragaszkodjatok a Biblia igéjéhez, egy ióta se vesszen el belőle! Értsétek meg, mi zajlik körülöttetek, hogy ellene tudjatok állni a rossznak! Beszélgessetek egymással a gyülekezetben, keresztény barátaitokkal mindarról, ami országunkban, földrészünkön, egyházunkban történik! Legyetek éberek!

A második az álljatok helyt a hitben. Vagyis szó szerint felállva maradva legyetek a hitben. Ha már egyszer megálltatok a hitben, felegyenesedtetek a szilárd és biztos bizalomban, amit Istenbe vetettetek, ne lankadjatok meg, ne rogyjatok össze, ne legyetek gyengélkedő, hitetlenkedő, kétségeskedő emberek. Legyetek kitartóak! Az évi igével imádkozhatunk: "Hiszek. Segíts hitetlenségemen!" (Mk 9,24) Amikor hinni lehet Isten gondviselésében, ne mondjátok és főleg ne érezzétek: itt nem elég Isten, ehhez még a csillagok szerencsés együtt állása is szükséges. Ha nem láttok előre valamit, akkor se bizonytalanodjatok el; Isten mellettetek lesz! Álljatok helyt a hitben!

A harmadik a viselkedjetek bátran, ahogy az ige mondja, férfiasan! Milyen bátorságra van szüksége ma egy hívő embernek? Miben kell határozottnak lennie egy evangélikus kereszténynek? Légy határozott a Biblia szavainak képviseletében, hitvallásainkban, légy megingathatatlan keresztény viselkedésedben, vállald önmagad, mint keresztény ember. Ne félj és ne légy nyuszi, ha hideget, meleget kapsz azért, mert te hívő vagy. Nem kell olyanná lenned, mint a világ! Krisztus is kiáll melletted, állj ki az ő ügye mellett!

A negyedik intelem teljetek meg erővel, vagy legyetek erősek. Legyetek erősek a lélekben (Lk 1,80) bölcsességben (Lk 2,40), ahogyan az evangéliumban találjuk, a belső emberetekben (Ef 3,16), ahogyan az efezusi levélben olvassuk. Erősnek lenni szintén serkentést jelent a testi, lelki erőbevetésre. "Serkenj fel Krisztus nyája!" (Kodály Zoltán)

A négy intelem mellett egy buzdítást is kapunk. Ebben az évben győzelmek ott fognak születni, ahol az egymásnak feszülő indulatok feloldódnak az Istennek tetsző magatartásunkban. "Minden dolgotok szeretetbe menjen végbe!" Egy gyülekezetben ki-ki úgy legyen szemfüles és érzékeny a világ dolgaira, sziklaszilárd hitű, megingathatatlan a tiszta tanításban, kiállásában bátor, lelkileg erős, hogy közben a többi gyülekezeti tag szempontját figyelembe veszi. Legyünk tekintettel arra, ki hol tart az ő maga hitútján. A szeretet ne úgy törjön elő, mint a hézagosan működő gejzír, hanem legyen állandó bennünk, törjön elő belőlünk, mint bővizű patak. "Arról fogja mindenki megtudni, hogy tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást." (Jn 13,35) Van tehát egy újévi tarsolyunk, benne intelmekkel és buzdítással. Isten akasztja övünkre, ezzel övez fel bennünket. Vigyük magunkkal!
Ámen.