Húsvét ünnepe utáni 2. (Jó pásztor-) vasárnap
Szentendre, 2018. április 15.
Jer 3,14-17
EÉK 334, 5, 296, 401, 311, 11

Horváth-Hegyi Olivér

Megtérés három szinten

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Feltámadás ünnepétől egészen Pünkösdig az élő Krisztus élő gyülekezete témakörében hangzanak el igehirdetések. Élő gyülekezet élő Krisztus nélkül nincs. Az élő Krisztus sohasem objektív. Krisztus megtapasztalása ugyanis szubjektív. Azonban, ha többen külön-külön tapasztaljuk az élő Krisztus jelenlétét, akkor már egy általános tapasztalatról beszélhetünk, ami az élő gyülekezet egyik ismérve. Ez a tapasztalat köt össze bennünket még akkor is ha extrém esetben minden más szét is választ. Ám az élő Krisztus tapasztalata olyan erős, hogy még a falon is áthatol. Az élő gyülekezet másik ismérve, hogy egészséges életjeleket produkál. Produkál, vagyis mutat, felmutat, teremt. Az élő gyülekezetnek teremtő hatása van. Egy Krisztusban élő gyülekezet újat teremt.

Jeremiás próféta még nem tud Krisztusról, de prófétál egy pásztorról. Egy jó pásztorról. Olyan pásztorról, aki helyesen terelgeti eltévedt bárányait, akiknek miután megismerték a jó pásztort nemhogy van kedvük a visszatéréshez, vagy ahogyan a Biblia fogalmaz, megtéréshez, hanem létkérdéssé teszik azt. a jó Pásztor nyájába tartozni jó. De nézzük meg közelebbről, miről szól mai igénk, ez a jeremiási prófécia!
A lelkében, történetében megsebzett nép számára Jeremiás próféta idillikus képe kecsegtető. Isten népét nyájnak, vezetőjüket - a kor felfogásának megfelelően – pásztornak nevezi. A pásztor a nyájat okosan legelteti, mert ez a pásztor Isten szíve szerint való pásztor. Jeremiás több pásztorról beszél, akik közül az elsőt, az eredetit, a genuin pásztort név szerint is említjük.

Egy olyan hiteles emberről prófétál Jeremiás, aki, azért lehet vonzó és pásztor, mert ő jól látja az igazságot, hiszen ő maga az igazság. Amit mond, az igaz, amit tesz, az igaz, amit gondol, az igaz. Ezek a tulajdonságok épp elegendők ahhoz, hogy jó vezető legyen. Szeretjük ezeket a biztonságot adó tulajdonságokat. Szükségünk is van rá. Jézus a jó pásztor. Ehhez a pásztorhoz térni minden emberbe kódolt vágy.

A megtérést Lonergan, 20. századi teológus szerint három szinten történik: beszélhetünk intellektuális, erkölcsi és vallási megtérésről. Az intellektuális megtérés az, amikor az érzéki világból megérkezünk a létezés világába. Az érzékszerveinkkel észlelet és megtanult világ még nem jelent igazi létezést. Amikor rádöbbenünk, hogy van egy másik észlelés, a túlvilági, az isteni, amiben vagyunk, és ez a testi észlelés kiegészül egy harmadik szemmel látható lelki világgal, ami túlmutat saját lelkünkön, lelkiismeretünkön, mert más személyek alkotják, az intellektuális létünkből térünk meg egy lelki létbe. A kettő egysége elválaszthatatlan. Sokan ez utóbbi hiányától szenvednek. A harmadik szem hiányától.

A megtérés másik szintje az erkölcsi megtérés. Itt nem egyszerűen az erkölcstelen dolgaink elhagyásáról van szó, mint adócsalás, meggondolatlan pletyka meggondolatlan továbbadása, vagy önző kicsinyességünk érvényesítése. Erkölcsünk akkor tér meg, ha nem a személyes megelégedettség, vagy a társadalom, egy gyülekezet elvárásai miatt teszünk jót, hogy egónkat erősítve jó érzéseket tápláljunk magunkba. Erkölcsi megtérés az, amikor a rajtunk kívüli jó felé fordulva elfogadjuk és értékeljük azt, illetve képesek vagyunk a valódi, krisztusi jóra és a közös jóra törekedni. Minden morális változás ezekből fakad.

A megtérés harmadik szintje a vallási szint. A vallási megtérés egy szerelemről szól. Olyan szerelemhez hasonlítható kötöttség ez, ami a maga túlvilági, isteni hatásával megragad, fogva tart, birtokba vesz és megtart. Ennek a megtérésnek a cselekvője maga a Szeretet. A jópásztor. A szeretet pásztora. A pásztor szeretete. Nem tértünk meg, amíg az ószövetségi emberhez vagyunk hasonlóak, akik a szövetségládájában, a kultuszban, a vallásban hisznek és a szövetség ládáját keresik, és ha nincs szövetségládája, akkor összeomlik a hitük. "Abban az időben nem beszélnek többet a szövetségládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik és nem készítik el újból." (16.v.) Még nem tértünk meg, ha csatlakoztunk a gyülekezethez, még nem tértünk meg, ha szeretjük a templomot, a papot, még nem tértünk meg, ha a keresztény értékrend szerint élünk, még nem tértünk meg, ha keresztény etika alapján határozott véleményünk van az alkoholizmusról, abortuszról, politikáról, vagy épp az internethasználatról. Mindaddig nem tértünk meg, amíg a Szeretet szerelmessé nem tett bennünket. Ha szerelmesek vagyunk a Biblia Istenébe, vallási szinten is megtértünk. Ekkor válik sajátunkká a kegyelem, az irgalmasság, a könyörület és a megbocsátás.

Jeremiás próféta megtérésre hívja az Úrtól elpártolt fiakat és lányokat! De nem hagyja magára a keresőt. A hiteles pásztort állítja elénk. A hiteles pásztor hiteles megtérést, a hiteles megtérés hiteles keresztényeket teremt. Minket Jézus tesz hitelessé. Ugyanis aki Jézussal találkozik, élete átalakul, mindhárom szinten megtörténik a megtérés, az már nem akar másokat megváltoztatni, hanem mert engedte magát megváltoztatni, elegendő lesz krisztusi lénye mások megváltoztatásához. Csak a megtért embernek van ereje másokat megváltoztatni. A spirituálisan intelligens keresztény elismeri, hogy akkor sem a maga képességéből, hanem a benne lévő élő Jézustól.

Jeremiás tudja, vagy nem tudja, talán ez most nem is fontos, hogy addig vezethetünk el másokat, ameddig mi magunk eljutottunk. Jézus az Atyáig jutott, az Atyáig tud elvezetni bennünket. Ha mi eljutottunk a Jó Pásztorig, addig tudjuk elvezetni a többieket. Azokat, akik fontosak nekünk, akiket ránk bíz a Pásztor. Nem a szövetségládájáig, hanem a személyes, feltámadott Krisztusig.
Ámen.