Szentháromság ünnepe utáni 18. vasárnap
Szentendre, 2010. október 3.
/Jn 15,9-14/
EÉK 49, 10, 357, 303, 12

Horváth-Hegyi Olivér

Keresztény Gyülekezet, Szeretett Testvéreim az Úrban!

Lelkileg és pszichésen egészséges ember akkor érzi magát jól a bőrében, ha kapcsolatai rendben vannak. Álmatlan éjszakákat tud okozni egy-egy konfliktushelyzet, tudatunk álmainkban próbálja feldolgozni, vagy épp továbbvinni érzelmi vereségeinket és győzelmeinket. Sok emberről elmondható, hogy akkor érzi magát értékesnek és megbecsültnek, ha nála magasabban képzett, befolyásos, vagy vezető beosztásban dolgozó ember emberi hangon közeledik hozzá. Jól esik, ha partnernek és egyenlőnek tekint az ilyen embertársunk. Ezeket a helyzeteket megjegyezzük, beszélünk róla, mert személyünkben megtisztelve érezzük magunkat.

Mai igénkben Isten Fia akar barátkozni velünk. Ezen a vasárnapon Jézus barátságáról szeretnék beszélni a gyülekezetnek. Arról a barátságról, amit ritkán tudatosítunk.
A János írása szerinti evangélium szerint Jézus nagy gondot fordít az un. búcsúbeszédekre. Készülődik a távozásra, és még mielőtt visszamenne oda, ahonnan jött, beszédeiben az emberré lett Isten közvetlenségével szól tanítványaihoz.

A bibliai kor emberei is gyakran érezték úgy, hogy híjával vannak Isten szeretetének. Isten válasza egyetlen Fia. Nem vagytok egyedül, ne féljetek, mert veletek vagyok. Aki Jézusban marad, az énbennem marad. Tanuljátok el tőle a szeretetet és akkor bennem lesztek. Modellezzétek Jézust, legyetek követői, azonosuljatok magatartásával és tetteivel, hogy a sok-sok Krisztus lelkületű keresztény befolyással legyen erre a megromlott és bűnös világra. Az Atya és a Fiú egymás iránti szeretete a tanítványok számára nemcsak példa, hanem mozgatórugó is.
Ez az ige elmondja nekünk, hogy a szeretet nem érzelem. A szeretet odaadás és engedelmesség. "Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. Ti barátaim vagytok, ha megtartjátok parancsolataimat."
Igen. Ha életünkben odaadó és engedelmesek vagyunk, akkor Jézus barátai vagyunk.

Ha a történelemben 3500 évet visszalapozunk, láthatjuk, hogy az Ószövetségben Ábrahám az Isten barátja. Salamon király szerint a bölcsesség tesz minket a menny uralkodójának barátjává. Az ókori kelet uralkodói házában azokat hívták a király barátjának, akik magas tisztséget viseltek. Mindezek mögött az a képzet áll, hogy akik be vannak avatva Isten, vagy az uralkodó terveibe, azok az ő legközelebbi bizalmasai, tehát barátok. A barát előtt nincsenek titkok, a baráttal mindent meg lehet beszélni, a barát rengeteg tudással rendelkezik arról, aki barátjának nevezi.
Jézus szavai szerint tehát nem szolgák vagyunk, hanem barátok.

Az evangéliumban a filosz (Φίλοσ) görög szót fordítjuk barátnak. A filosz szó töve a fileo (Φίλεω), aminek jelentése szeretni. "Ti barátaim vagytok." Ti vagytok a szeretettek, akiket szeretek. Akiket szeretek, azokért életemet is képes vagyok odaadni. Jézus itt leszűkíti a szeretetét azok körére, akik a legközelebbiek. Erre kéri hallgatóit. Szeresd a gyülekezetedben élőket, a keresztényeket. Ugyanakkor ez a szeretet önfeláldozó, és ha valóban Jézus szeretete a példája, akkor előbb-utóbb átlépi a gyülekezet határait. Ezt a gondolatmenetet folytatva a gyülekezeten belüli szeretetgyakorlásnak missziói célja van, ha pedig ennek hatására valaki csatlakozik a gyülekezethez, akkor bővül a szeretetet gyakorlók köre.

Ezzel szemben a dulosz szó (δούλοσ) szolgát, sőt, rabszolgát jelent. A rabszolga nem tudja, mit tervez, mit gondol ura, csak teszi, amit tennie kell. Ő is engedelmeskedik, de csak azért, mert kényszer alatt van. Nem érti ura akaratát, célját, a szolga nem beavatott. "Többé nem mondalak titeket szolgának..." "Barátaim vagytok..."

Jézus olyan belső titkokba avatja be a tanítványokat, amilyeneket csak egy őszinte barátság keretei között mondtak el egymásnak. De nem mond el mindent. A későbbi versekben olvassuk, hogy a tanítványok is képtelenek lennének megérteni és elviselni azt az iszonyú tudást, amit csak ők ketten tudhatnak, másrészt azonban vannak olyan dolgok, amit majd a Szentlélek érttet meg velük. "Még sok mindent kellene mondanom nektek, de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra." Ezeket a szavakat komolyan véve eloszlik minden kétségünk afelől, hogy a Jézus mennybemenetelét követő évtizedekben lejegyzett evangéliumok hitelesek, vagy sem. Jézus, mint jó barát, mint aki nagyon szereti az övéit arról is gondoskodott, hogy mindazok a titkok és összefüggések, amelyek nem hangoztak el, elhangozzanak, és mindazokra a mondatok, amelyek különböző emberi okok miatt feledésbe merültek volna, emlékezzenek.

A szeretet isteni ajándék. Az igazi szeretetet Jézustól leshetjük el, aki odaadó és engedelmes volt. Csak az képes a makulátlan, mindenki felé nyitott és önzetlen szeretetre, aki az ilyen szeretetben formálódik.

A világon szinte minden földrészen azzal küzd az emberiség, hogy megmaradjon. Küzdünk hol a betegségekkel, hol a nyomorral, az időjárással, hol a jólétből fakadó nyavajáinkkal, hol a háborúk borzalmaival. Mindenütt a megmaradásért folyik a harc, közben jobban tennénk, ha a szeretetben való maradásunkért küzdenénk.
Milyen küzdelmek vannak a személyes életedben a szeretetben való maradásért, mit tettél azért, hogy Krisztusban maradj? Ő megtette, hogy meghalt érted. És te? Életben vagy? Örök életben? Ő megtette érted, hogy barátodnak nevezett. A szeretettnek. Nyitott arra, hogy barátként közeledjen hozzád, hogy megossza veled titkait, hogy bizalmába fogadjon és barátságotok életre szóló legyen? Barátod Jézus? Kebelbarátságban vagy Istennel?

Jézusnak igénye van rád. Szeretne téged a hozzá legközelebb állók közé sorolni. Barátkozz vele és fogadd el barátságát!

Ámen.